Italmetal Sp. z o.o.

Projekty UEProjekty Unijne

1. Projekt polega za realizacji inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, niezbędną do realizacji przez tworzony Dział Badawczo-Rozwojowy Italmetal Sp. z o. o. programu badań z zakresu rozwoju innowacyjnych narzędzi oraz automatyzacji systemów kontrolnych w procesie tłoczenia komponentów z blachy. W ramach projektu Spółka wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe i wyposaży je w niezbędne środki trwałe i oprogramowanie.

Otrzymane wsparcie pozwoli Spółce zrealizować cztery ambitne pod względem wyzwań technologicznych zadania badawcze. Ich wyniki zostaną wdrożone do działalności własnej Spółki, pozwalając jej osiągnąć międzynarodowy poziom innowacyjności produktowej i procesowej w branży komponentów tłoczonych z blachy.

Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 11 929 180 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 2 982 295 PLN
2. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW na dachu hali produkcyjno – magazynowej zakładu Italmetal Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Zachodniej 22 w Jelczu-Laskowicach, z przeznaczeniem wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne.

Spółka stawia sobie 4 podstawowe cele, które mają być osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej;
- zmniejszenie negatywnego wpływu działalności Italmetal Sp. z o.o. na środowisko naturalne;
- zwiększenie niezależności energetycznej przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa dostaw energii;
- budowa wizerunku firmy jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie.

Całkowite koszty projektu: 9 878 370,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 6 818 700,00 PLN


POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w Italmetal Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126070
Termin składania ofert 2022-11-04


3. Przedmiotem projektu są badania nad opracowaniem i walidacją w warunkach rzeczywistych automatycznego systemu do nadzorowania narzędzi do formowania blachy na zimno w stacjach obróbki plastycznej.

Rezultat prac B+R zostanie wdrożony przez Wnioskodawcę we własnej działalności i zostanie wykorzystany w procesie produkcji wytłoczek z blachy. Opracowywany system, wykorzystujący wielokamerowy (do 10 szt.), samopozycjonujący, szybkokalibrujący się system wizyjny, będzie określać położenie półwyrobów we wszystkich gniazdach prasy i w przypadku wykrycia nieprawidłowego położenia przynajmniej jednego z nich generować sygnał zatrzymania prasy.
Spółka stawia sobie następujące cele, które mają być osiągnięte dzięki realizacji projektu:
- obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie rentowności prowadzonej działalności;
- zwiększenie elastyczności w planowaniu i realizacji poszczególnych zamówień.
Wartość projektu (koszty kwalifikowane): 5 045 652,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 364 289,29 PLNINSTRUKCJA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RAMACH POIIŚ 2014-2020

Informujemy, że w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIiŚ 2014-2020 wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia wszelkich nieprawidłowości w projektach finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci
lub
- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
Więcej informacji na temat mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.